L’Altre Pallars S.L. és una entitat jurídica constituïda per varis socis propietaris de les antigues cinc propietats del poble de Buseu, situat en el terme municipal de Baix Pallars, comarca lleidatana del Pallars Sobirà. La citada propietat inclou les antigues vivendes i eres del poble, així com 230 hectàrees del terreny que envolta el poble (la suma de la totalitat de les esmentades propietats particulars)

Objectius de l’empresa.
Els objectius de l’empresa reflectits en l’Estatut de constitució son els següents :

  • Foment de les activitats tradicionals en quant a l’ús del territori es refereix compatibles amb la preservació del paisatge, de la gea, de les espècies de la fauna i flora i dels sistemes naturals associats.
  • Col•laboració en la realització de plans de recuperació i/o conservació de les espècies i/o hàbitats amenaçats o d’elevat interès ecològic d’acord amb l’actual normativa conservacionista tan autonòmica, estatal com de la UE
  • Creació d’una xarxa d’espais amb normativa de protecció a l’àmbit de les àrees de muntanya, en general a ambdós Pallars i comarques veïnes, d’acord amb la elaboració d’un pla de gestió de totes i cadascuna de les finques adquirides o en conveni.
  • Potenciació i execució de programes d’ecoturisme fonamentats en els punts anteriors i en la recuperació del patrimoni natural, cultural i històric.

En definitiva, la custòdia del territori mitjançant una gestió integrada i sostenible en l’espai i el temps a partir de l’adquisició de terreny en propietat i/o en conveni.

Año 2010

Año 2012

Año 2017 – Programa Espíritu Salvage

buseu1

Año 2017 – Documental Tv alemana.

buseu1

Año 2014